Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Készüljünk együtt Urunk színeváltozása templombúcsúnkra - IV. rész

2021.08.04

Készüljünk együtt templom-búcsúnkra, Urunk színeváltozása ünnepére, mely augusztus 7-én szombaton 18 órakor kezdődik. Előtte rózsafüzért imádkozunk 17:30-tól. Hívunk és várunk mindenkit!

Az első részben a búcsú fogalmáról elmélkedtünk. Elmondtuk, hogy a templomnak két búcsú-ünnepe van: a szentelési évforduló és a templom patrónusának, vagyis védőszentjének napja.
A második részben Győr-Újváros első két katolikus templomának történetét vázoljuk fel röviden.

A harmadik részben Újváros harmadik templomával, a ma is álló templomunk történetével folytattuk.

Most templomunk legnagyobb formátumú plébánosaival folytatjuk készülődésünket, akik gyümölcsöző lelkipásztori szolgálatuk révén elévülhetetlen érdemeket szereztek maguknak, ezzel kiérdemelve az Újvárosiak örök tiszteletét és szeretetét.

*

Horváth Lajos honvéd kanonok-plébános:

img_20200804_124811_1.jpg1827. július 17-én Nagybaráton született. 1861-től 1909-ig, közel 50 esztendeig szolgálta az újvárosi hívek lelki üdvösségét. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, majd a győri bencés főgimnáziumban tanult. 1845-től a gimnázium IV. osztályától a pannonhalmi bencések közé lépett, majd beállt a honvédekhez. Hazáját szerető ember volt: az 1848–49-es szabadságharcban Komárom várának védője lett. A világosi fegyverletétel után ő is szabad elvonulást kapott, és a győri nagyszemináriumban folytatta teológiai tanulmányait, majd 1854. július 26-án áldozópappá szentelték. Szentelése után jöttek a kápláni évek: Rábaszentmihályon, Kapuváron, Rábatamásiban, majd a győri káptalandombon vikárius és székesegyházi hitszónok  lett.  1861-ben lett Győr-újvárosi plébános, miután Hetsey József templomépítő plébánosunk elhunyt. Egyházközségünkben sok minden dicséri keze nyomát: a templom 50 éves évfordulójára kifestette a templombelsőt és színes üvegablakokat készíttetett. Templomára mindig büszke volt. Nem csak lelkipásztor és hazaszerető egyéniség volt, hanem költő is és az akkori Magyarország legnevesebb hitszónoka. Rengeteg folyóiratban írt, hitszónoklatait a kortárs plébánosok előszeretettel tanulmányozták. 1857-ben a Hölgyfutárba tudósításokat írt; később Török János Pesti Hírnökébe s az Idők Tanújába írt cikkeket. Az Isten Igéjének, a Jó Pásztornak és a Katholikus Lelkipásztornak is munkatársa volt. 1887-ben alapította s négy évig egyedül szerkesztette a Borromaeus hitszónoklati folyóiratot; azután egy évig társszerkesztője volt e lapnak Varga Jánossal. (Mintegy kétszáz egyházi beszéde jelent meg ezen folyóiratban)

1903-ban munkájának elismeréseként a király, címzetes kanonokká nevezte ki. Plébánossága idején 2 kolera is kitört. Volt, hogy egy nap 36-an is meghaltak, de ő halálfélelmet nem ismerve eltemette őket, az elhunytak családtagjainak pedig nagy lelki támasza volt. Felkarolta a szegényeket segített a rászorulókon. Nevéhez köthető a mai Kossuth Lajos Általános Iskola jogelődjének megalapítása is.​Egyháza mellett hű fia volt szeretett hazájának is. "A lelkesedés, mely a szabadságharcba vezette, utolsó percig sem lohadt le szívében. Soha nem volt más ruhája, mint magyar, gondolata, cselekedete mindig a haza hű fiát mutatta." Kossuth Lajostól 1848-ban kapott nemzetiszínű kokárdáját 61 éven keresztül hordta reverendája alatt. 1904-ben ünnepelte pappá szentelésének 50. évfordulóját. Aranymiséjét nemcsak Újvárosiak, hanem egész Győr megünnepelte. Az 50 év minden kegyelméért hálából felállította azt a kőkeresztet, ami mai napig ott áll templomunk mellett. 1909. február 19-én halt meg, Ruschek Antal városplébános kísérte el utolsó útján. A jóságos, a szegényeket mindig segítő pap koporsóját több ezren követték. 

Horváth Lajos honvéd kanonok-plébános halála megrázta az újvárosiakat, hiszen egy  szentéletű, hazaszerető embert veszítettek el. 

*

Baralich Lőrinc plébános:

img_20200804_124756_1.jpgIstennek hála, utóda is egy szociálisan rendkívül érzékeny, igaz lelkipásztor volt, aki jótékonyságával, a szegények iránt érzett mérhetetlen szeretetével nemcsak az újvárosiak, hanem az egész egyházmegye tiszteletét és szeretetét kiváltotta. Egy idős pap egyszer azt mondta nekem: "Baralich Lőrich az egyházmegyében egy fogalom volt."  Baralich Lőrinc 1865-ben született Darázsfalván. 1890-ben szentelték pappá Győrben. Kápláni éveit a régi Magyarországon, Burgerlandban töltötte. Egy évig volt plébános Agyagosszegényben, majd 1902-1909 között szemináriumi spirituális. 1909-től 1939-ig vezeti az újvárosi plébániát. Ő nemcsak plébánosa, hanem "lelki igazgatója" is volt híveinek. Szerénységével, alázatosságával kivívta környezetének tiszteletét-szeretetét. "Újváros átalakulásában, haladásában nagyon sokat köszönhetünk a csupa szív, csupa megértő lelkipásztornak. Újvárosi plébánosságának 25. évfordulóján a püspök, a város papsága, a katolikus és a protestáns hívek egyaránt kivették részüket a köszöntésben." - olvashatjuk a korabeli sajtóban. A vasárnapi ünnepi misén nem engedett semmiféle olyan mozzanatot, amely róla szólott volna. Az mondta: "A templomban csak az Istent szabad dicsérni más senkit."  A plébánost a szegények patrónusaként emlegették, bármikor nyitva volt erszénye a város rászorulói számára, és sohasem engedte el őket ajtajától pár biztató szó nélkül. A kiváló szociális érzékenységgel megáldott pap felismerte, hogy a városrész felemelkedésére, ugyanakkor a fiatalkorú bűnözés visszaszorítására – mely abban az időben jelentősen megnövekedett – egy iskola lehet a megoldás. Ekkor alapítja meg a mai gyepszél utca elején, a Mákos dűlőben levő iskolát. Letelepítette a megváltós nővéreket, akik vállalták a gyermekek oktatását, mindemellett virágzó hitéleti tevékenységet folytattak. Giesswein Sándor környezetéhez tartozva behatóan foglalkozott az egyház szociális tanításával, bekapcsolódott a keresztényszocialista mozgalmakba. 1905-ben a Katolikus Tanoncegylet elnöke lett. 1917-ben tagja a Választójogi Blokk győri intézőbizottságának. 1907-ben pápai kamarás, 1935-ben kormányfőtanácsos. Tagja volt a város törvényhatósági bizottságának. Szinte mindenét elajándékozta a szegényeknek. A szegények iránti szeretetét sok megható történet övezi. Egyszer amikor a hívek meglátták Baralich plébános úr elnyűtt öltönyét, vettek neki egy újat, amit később szintén a szegényeknek adott. 1945. december elsején hunyt el, sírja az újvárosi temetőben található.

*

Újvárosban nagyon sok szentéletű plébános működött. Ezek közül most csak kettőt emeltünk ki, akiknek az idejében városrészünk és benne egyházközségünk az aranykorát élte. Büszkék vagyunk rájuk, és nagy büszkeség számunkra, hogy ők templomunkban teljesítettek szolgálatot újvárosi őseink lelki üdvösségéért. Ők is sokat tettek Isten országának megvalósulásáért már itt a földön, akik felvirágoztatták templomunkat és benne a hívő lelkeket. Ők azok, akik hitben előttünk jártak, akik identitást adtak és adnak az újvárosi híveknek. Hálás szeretettel emlékezünk rájuk, ahogy a többi egykori plébánosainkra, akik itt Újvárosban végezték a magvetést, egyházközségünk híveinek lelkében. 

Holnap templomunk legfőbb ékességéről az Újvárosi Segítő Szűzanya  áldott kegyképének történetéről és lelki vonatkozásairól fog szólni beszámolónk.

Horváth Csaba 

*

collage.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mai Kossuth iskola jogelődjét Horváth Lajos honvéd plébános-kanonok alapította. Az iskola épülete szolgált egykoron a Szentháromság kórház épületeként, ahol kápolna is volt. Miután a második templom életveszélyessé vált, Kozmár György plébánosunk e kórházkápolnában misézett  az újvárosiaknak majd 30 évig, amíg a mai templom meg nem épült.

*

iskola-gyepszel.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képen egy megváltós kedvesnővér és a gyepszél úti katolikus iskola növendékei láthatóak. Az iskolát a szentéletű Baralich Lőrinc újvárosi plébános alapította.

*

03-katolikus-templom-fooltara-a-30-as-evekben.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horváth Lajos plébánosunk 1896-ban a templom alapkőletételének 50. évfordulójára restauráltatta a templombelsőt. Ekkor készültek el a templom csodálatos mennyezetfreskói, amit 1964-ben sajnos lefestettek.

*

kossuth_utca_katolikus_templom_mg_37.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a kőkereszt a templom mellett áll, melyet Horváth Lajos plébánosunk emeltetett 1904-ben aranymiséje alkalmából.

*

digitalis-ujvaros-gyor

Újváros látképe. Az egykori elit polgári városrész.