Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Győr-Újvárosi Segítő Szűzanya kegyképe

 

Kedves Testvéreim! 

 

151975921_3991620774189675_119467358129615700_o.jpgTemplomunk búcsújára készülve, mai utolsó elmélkedésünket egyházközségünk legfőbb ékének, az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyképének szenteljük. Ha valaki betér templomunkba és megcsodálja tekintélyt parancsoló főoltárunkat, majd a szépen kialakított mellékoltárainkat, a legtöbb látogató szinte mindig megkérdezi, hogy a szószék melletti mellékkápolnának mi az érdekessége. Mi is látható itt? Az oltár felett látható egy nagyon szép, Szűzanyát ábrázoló festmény, melyet angyal szobrok fognak közre. Láthatunk még itt a falon fehér márványtáblácskákat, amiknek a többségére az van ráírva, hogy "Köszönöm", vagy „Hálából". De van itt még szintén a falon elhelyezve egy kis "ékszerdoboz" aranykeretbe foglalva, benne rengeteg ezüstből készült ajándéktárggyal. Mi az érdekessége ennek a mellékoltárnak? A CSODA az érdekessége. Az elmúlt több mint két évszázadban sok csoda történt itt, amelyet az oltár feletti Mária képnek tulajdonítunk. Ez a kép, -ahogy az Újvárosiak nevezik-, az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyképe. E hely kegyelmi forrás: az újvárosi hívő lelkek e kép által Máriához fohászkodtak és kéréseik meghallgatásra találtak. A "Kegyelemmel teljes" e képe által melegséget, szelídséget, anyai szeretetet, törődést és megértést sugároz. Az Újvárosi Segítő Szűzanya képét szemlélve megenyhül a hívő lélek. Ha megtekintjük az újvárosi Szent Szűz képét, bizalom és hála fog el minket. A Szűzanya vár minket, mint édesanya a gyermekét. Mária bizalmát, szeretetét és édesanyai törődését bizonyítja a rengeteg hálatáblácska és az ezüst fogadalmi ékszerek sokasága, amelyet Mária gyermekei hoztak, mint Égi Édesanyjuknak. E kegyhely valóban szent: van, aki itt kapta meg a megtérés kegyelmét, van aki a betegségétől szabadult meg, és van aki itt kapott világfeletti vigasztalást Istentől az újvárosi Szűzanya imára kulcsolt kezei által.


Csodálatos dolog ez. Csodálatos, hogy a kegykép iránti tisztelet az évszázadok alatt sosem lanyhult el, hanem mindig hű maradt. Mária hűen imádkozott mindig az újvárosiakért, a hívek pedig hűek maradtak Máriához, Jézus anyjához, különösen tisztelve őt e kegykép által.
A kegykép történetével kapcsolatban kevés történelmi adat áll rendelkezésünkre. Annyi bizonyos, hogy e kegykép a második újvárosi templom részét képezte. Egy pár évvel ezelőtt megtalált templomi leltár megjegyzi, hogy a képet már a Szent József fatemplomban is tisztelték. A Máriát ábrázoló festményt Zabroczky András plébános adományozta 1759-ben a Szent József fatemplomnak, ami Győr-Újváros második temploma volt. Miután a fatemplomot elbontották, áthelyezték a mai templomba, külön oltárt szentelve neki. A leltár ezt írja: " Ezen szent képen, melyet a jámbor hívek különösen is tisztelnek, a következő ajándéktárgyak vannak zárral védve: ezüst korona, a kép fejéhez erősítve; négy nagyobb és ugyanígy kisebb gyöngysor a kép nyakához rögzítve; hat ezüst szív; egy ezüst kereszt; három ezüst szem. Boldogságos Szűzanya a gyermek Jézussal, két ezüst két, négy ezüst láb, hat ezüst keresztelési érem, egy ezüst görög érem, három kettős szív, melyek egyikére két arany gyűrű van erősítve, egy ezüst figura, három ezüst húszas, egy porosz tallér, két ezüst egyforintos, három ezüst kétforintos, hat gyöngysor karbunkulusból, további öt gyöngysor, tíz lánc két ezüst csattal, további hat kék csattal, továbbá tizenegy lánc csattal - mind ezüstből." Ez a mellékoltár az újvárosiak imádkozó helye lett, ahol napjainkig szállnak fel az Újvárosi Segítő Szűzanyához szóló fohászok és énekek. A kegykép különös tiszteletét 2010 után kezdtem intenzívebben terjeszteni mind az újvárosi és a győri hívek körében. Fáradozásom nem lett eredménytelen, hiszen az elmúlt tíz évben, három fogadalmi hálatáblácskával bővült a Szűzanya mellékoltára. És még mennyi látható és láthatatlan csoda történhetett, amit csak Isten és a Szűzanya tudhat.


Az Újvárosi Segítő Szűzanya 2020-ban is tesz csodákat. Meghallgatja az imákat, meghallgatja a szívből fakadó őszinte kéréseket. Ezen elmélkedés megírása előtt pár nappal történt, hogy egy hívő, a kegyoltár tabernákuluma elé egy ezüst kereszt fogadalmi ékszert, míg egy másik hívő új hálatáblácskát ajánlott fel a Segítő Szűzanyának. A kérések meghallgatásra találtak... A Szűzanya ma is tesz csodákat Újvárosban. Csoda az is, hogy templomunkban újra megtapasztalható a Szentlélek közösséget teremtő ereje. Ebben nagy közbenjárása van az Újvárosi Segítő Szűzanyának, aki velünk együtt élte / és éli át a „teremtő művet” - templomunk nagy változásait, lelki hitéletét - ezért hála az Újvárosi Szűz Máriának. Ahogy a hozzá írt himnuszban is énekeljük: "Legyél közösségünk, imádságos éltünk kegyes közbenjárója". Az egyik hálatáblácskán a következő olvasható: „Hozd vissza Szűzanyám. 1948-73 K. L - né”. Fontos számunkra is, hogy az emberi élet keresse Mária oltalmát. Fontos az is, hogy Márián keresztül tapasztaljuk meg Jézus gondviselő szeretetét, hogy elhozza számunkra Szent Fiának irgalmasságát. Hiszen földi zarándokutunk egy hely felé vezet az örök hazába ahol az Atya Isten, Jézus és Mária vár bennünket. Ott már nem ideiglenes, hanem örök lakás vár minket. Az Újvárosi Mária kegykép tisztelete legyen számunkra mindig buzgó ügy, kérjük bátran közbenjárását és segítségét. "Újvárosi Szűzanyánk legyél közösségünk, imádságos éltünk kegyes közbenjárója, és add, hogy mindig hűek legyünk Szent Fiadhoz." Kérjük az Újvárosi Segítő Szűz Mária csodás közbenjárását. Kegyképénél köszöntsük őszinte szeretettel a Segítő Szűzanyát, megköszönve neki életünket, családunkat, templomi közösségünket.
"Szent kegyképed oltalmazzon, s bánatomban vigasztaljon, újvárosi szép Szűzanya hozd el Fiad irgalmát."

 

Az ima meghallgatásokat kérjük, jelezze plébániánkon vagy templomunkban!


2020.08.06-án, Urunk színeváltozása templombúcsúnk ünnepén:
Horváth Csaba papnövendék

 

 Képriport a Szűzanya kegyoltáráról. Megtekinthető itt.

 


    

dscn5754.jpgÉnekek a Győr-Újvárosi Szűzanyához:

 

A „Szeretettel jönnek hozzád” dallamára (SzVU 230)

 

1.Köszöntsük szép Szűzanyánkat, a mennyország ajtaját,
Aki csodákat tett vélünk, Ő a mi édesanyánk.
Refr: Szent kegyképed oltalmazzon, s bánatomban vigasztaljon,
Újvárosi szép Szűzanya hozd el Fiad irgalmát.
 
2. Szent vagy Uram szent a mennyben angyalaid körében,
Újvárosi Szűzanyánkkal, magasztaljuk fölséged.
Refr: Szent kegyképed oltalmazzon, s bánatomban vigasztaljon,
Újvárosi szép Szűzanya hozd el Fiad irgalmát.
 
3. Betegek oltalmazója, szomorúak vigasza,
Testünk-lelkünk gyógyulását esdekeld ki számunkra.
Refr: Szent kegyképed oltalmazzon, s bánatomban vigasztaljon,
Újvárosi szép Szűzanya hozd el Fiad irgalmát.
 
4. Ha majd egyszer véget ér e parányi földi létünk,
Add, hogy egykor Szent Fiaddal s véled mennyben lehessünk.
Refr: Szent kegyképed oltalmazzon, s bánatomban vigasztaljon,
Újvárosi Szép Szűzanya hozd el Fiad irgalmát.
 (Horváth Csaba 2012.08.23)

*

Az „Örvendezzünk jertek” dallamára (SzVU 257) 


1. Újvárosnak fénye, templomunknak éke:
Segítő Szűz Mária!
Imádságos szívvel, buzgón kérünk Téged
Hallgasd meg fohászunkat.

2. E kegyhelyen nyertek általad kegyelmet
Azok kik benned bíztak.
A te szent Fiadnál értünk imádkoztál:
Sok bajra gyógyírt hoztál.

3. Legyél közösségünk, családunk és éltünk
Kegyes közbenjárója.
Add, hogy mindig hűek, legyünk Szent Fiadhoz
Bármi ér életünkben.
 
4. Kegyelmek osztója, Az Úr szolgálója,
Oltalmazd híveidet.
Ne feledkezzél meg a föld nyomoráról,
Segítsd a szenvedőket.
 
5. Újvárosi Szent Szűz, békéért esdeklünk,
Képednél imádkozva.
Kegyes oltalmadba, ajánljuk magunkat,
Fogadj be szent Szívedbe.
(Horváth Csaba 2012)

*

Imádság az Újvárosi Segítő Szűzanyához

 

Könyörögjünk!

 

Szűz Mária te vagy a mi oltalmazónk! Testünket és lelkünket ma, mindennap és halálunk óráján a Te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánljuk. Néked ajánljuk minden reményünket, minden örömünket, minden gondolatunkat és esendőségünket, életünket és halálunkat. Jóságos, Segítő Szűz Anyánk, Te reád bízzuk a Győr- Újvárosi egyházközség minden jelenlegi és jövőbeni tagját: családjainkat, a gyermeket váró édesanyákat, hittanosainkat, ministránsainkat, énekeseinket templomunk mindenkori szolgálattevőit; betegeinket, a szenvedőket és a távollévő testvéreinket; az Újvárosban lakó, Istent kereső lelkeket, hogy mielőbb eljussanak a katolikus hit világosságára és vigasztalására. Hathatós közbenjárásodra bízzuk megholt családtagjainkat, temetőben nyugvó hozzátartozóinkat. Közbenjárásod érdemei által eszközöld ki nekünk a kegyelmet, hogy minden gondolatunkban, szavunkban és tetteinkben isteni Fiad szent  akaratát teljesítsük, és boldog napokat érhessünk. 

 

Újvárosi Segítő Szűzanya: könyörögj érettünk!

 

*

Boldogságos Szűz Mária, Újvárosi Édesanyánk! Földi életutunkon szent palástoddal óvj meg minket minden lelki és testi veszedelemtől. Védelmezz, és szeress minket, halálunk óráján pedig állj mellettünk. Áld meg otthonunkat, családunkat, városunkat, szüleinket, testvéreinket, barátainkat és ellenségeinket. Áld meg kezünk munkáját. Térítsd Szent Fiadhoz a bűnösöket, békítsd meg az ellenségeket, vigasztald meg a szenvedőket és bánkódókat. Vedd oltalmadba az árvákat és özvegyeket. Gyámolítsd az elaggottakat és tehetetleneket. Gyógyíts meg a betegeket, vigasztald a haldoklókat. Nyisd meg a lelki vakok szemeit és törd meg a megátalkodott és hitetlen szívek keménységét. Áld meg magyar hazánkat. Adj népednek jobb jövőt, jólétet, békét, boldogságot. Engedd, hogy Szent István népe az igaz keresztény katolikus hitben egyesülve téged - Égi Anyánk - szeressen és tiszteljen. Szabadítsd ki hatalmas közbenjárásoddal a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, kiváltképpen azokat, akik életükben sokszor elzarándokoltak e szent helyre. Engedd, hogy kegyhelyeden még sokszor megláthassuk angyali arcodat és hódolhassunk Szent Fiadnak, az Atyával és Szentlélekkel egyetemben. Ámen.

Újvárosi Segítő Szűzanya: könyörögj érettünk!

 

Hozzá kapcsolódó hírek:

Új hálatáblácskával gazdagodott az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyoltára

Restaurálják az Újvárosi Segítő Szűzanya csodás kegyképét

Új hálatáblácskával és fogadalmi ékszerrel gazdagodott az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyoltára

Újév napján az Újvárosi Segítő Szűzanya oltalmába ajánlottuk egyházközségünket és városrészünket

Gyalogos zarándoklat Lébényből Győrbe az Újvárosi Segítő Szűzanya kegyképéhez

Új miseruha az Újvárosi Segítő Szűzanya tiszteletére